فکر می کنم من هم هستم...

تو به اشاره ی دست، مرا می خواندی. سر آن کوچه بن بست. همان کوچه ای که به خانه ی تو می رسید. همان کوچه ای که پر از درختان انار بود. انارها از شدت کنجکاوی، پوست  ترکانده بودند و دانه های سرخ شده از حیا، سرک کشیده بودند که طنازی تو را نظاره کنند یا مجنونی مرا؟

تو به دست اشاره می کردی و من مست از این همه توجه. انگار کسی باشم، بی هیچ پرسشی دنبالت می‌دویدم. می دویدم و پر از غرور می‌شدم. آنقدر که پاهای دوان دیگران  را نمی دیدم. انگار فقط من بودم و تو.

و این بازی هر روزمان شد.

حالا می دانم این تویی که قدم هایت را آهسته برمی داری تا من عقب نمانم. می گذاری که چشم هایم ،مهربانی تو را دنبال کند و احساس کند هنوز پای آمدنش  هست.

تو به دست اشاره می کنی و امتداد این اشاره، روزهای عمر مجنون است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید