مدرنیته و دلهای بزرگ برای گذر از یکدیگر...

وفا که کمرنگ شود، دل آدمها بیشتر می لرزد. دل آدمها که بیشتر بلرزد، عرش خدا هم احتمالا می لرزد. شاید با بی وفایی کسی وارد دوزخ نشود اما می شود از رحمت خدا محروم نشود؟ فکر می کنم صفاتی انسانی وجود دارد که اگر نادیده گرفته شوند به ضعف وجودی انسانی منجر می شود. این خودش همان خلع رحمت است.

پ.ن: این روزها خیلی یاد استاد می افتم. دل تنگش هستم. او همیشه می گفت اول اول انسان باشید و وقتی خوب فکر می کنم می بینم وای که چقدر سرسری از  خودمان گذشته ایم.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید