يادت باشد همه را فهميدن، همه را بخشيدن است.
                                                                  اميرالمومنين

/ 2 نظر / 3 بازدید
نفيسه

من خيلی سر در کمم تمام خطوط زندکيم قاطی شده