مطمئنم که بیشتر از چهار سال نداشت. کنار مادرش، گوشه صندلی مترو نشسته بود و با دستکش قرمزش بازی می‌کرد. همانطور که سرگرم کارش بود- حتا سرش را هم بالا نگرفت که به مادرش نگاه کند- پرسید: مامان، چرا با بابا ازدواج کردی؟

مادرش جا خورد. بعد خندید و همان جواب معروف را داد: خب باهم تفاهم داشتیم.

دخترک نفس عمیقی کشید و گفت: چرا با من مشورت نکردین؟

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید