همه جا یاد تو مانده بر تارک عالم

از سنگینی نگاهش سرم را بالا گرفتم. پیرزنی بود ریز نقش که آنقدر کیپ رویش را گرفته بود که فقط چشمهایش را دیدم. رد شدم که زد به شانه ام. جا خوردم. ایستادم و برگشتم.

پرسید: داری می ری روضه؟

گفتم: نه.

گفت: می دونم اینجاها روضه است، اما نمی دونم کدوم خونه ست.

خانه ای که روبرویش استاده بودیم پرچم سیاهی سردر خانه اش زده بود. پرچم را نشان دادم و گفتم: شاید اینجا باشد.

خندید و گفت: نمیدانم. شاید هم اون یکی باشد.

و خانه روبرو را نشان داد که شبیه به ایین خانه پرچمی داشت.

گفت: در کدام را بزنم؟

فکر کردم دوتا خانه است، در بزند که کسی ناراحت نمی‌شود! شانه بالا انداختم و گفتم: نمی دانم و خداحافظی کردم.

سرم را چرخاندم ببینم نشانه دیگری هست برای یافتن محل روضه؟ دیدم سردر همه خانه های کوچه پرچم‌های مشکی زده‌اند.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مصطفی

سلام قدم شما و نقد و نظرهاتون سر چشم