آمیزه اندوه و شادی

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شصتمینسالگرد تولد ناظم بود و آنا، مجسمه سازآذربایجانی، به دیدن او رفت. آنا که می دانست باقلوا شیرینی مورد علاقه اوست، دو چمدان پر از باقلوا برایش برد. اما ناظم تا شیرینی ها را دید گفت «باقلوای آذری دوست ندارم، شکرشروی دندان ها می ماسد.اصلا بلد نیستند خوب درستش کنند.» این حرف او به آنا برخورد و همانطور که گریه می کرد، گفت: «استاد، پدرناظم، چه هدیه ای می توانم تقدیمتان کنم تا دوستش داشته باشید؟» ناظمبه همسرش ورا، با مهربانی نگاه کرد و گفت «موهای ورا را درست کن!»

وقتی مجسمه نیمتنه ورا تمام شد و به او نشانش دادند، خیلی خوشحال شد و به آناگفت «بگو در ازای این کارت از من چه می خواهی؟» آنا چیزی خواست که فکرش را هم نمی کردند: یک خانه دو خوابه در آذربایجان! استاد با کسانی که در آنجا می شناخت و می توانستند این کار را برای او انجام بدهند حرف زد و بعد به آنا گفت «همه چیز رو به راهه.» چند وقت بعد آنا تلفن زد و گفت که آنها یکخانه سه خوابه به او داده اند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید