پرده پوشيت بازم اين مريمو عاصي مي كنه
گاهي وقتا دلمو سفره ي چشمت مي كنم
ميذارم خوب ببيني چه قدر بدم
خيلي سخته مگه نه؟
اما تو
مي آي مي شيني بر من
انگار نه انگار كه منم
دست پر مهر تو بازم
دلمو مي لرزونه
گونه هام گلي مي شه
گر مي گيره ، مثل دلم ....

/ 0 نظر / 5 بازدید