در نظام خداوند به ابلیس مهلت داده شد؛ به خاطر پیشینه قبلی.

/ 5 نظر / 3 بازدید
ویسپوران

گرچه ابليس هيچ وقت از فرصتش استفاده نكرد [نیشخند]

یونس

شاید اگر پیشینه‌ی قبلی هم نداشت به خاطر بزرگ‌واری خدا بازم بهش مهلت می‌دادن.نه؟

شبیه خودم

اون قدر این جمله سخت بود که تنم لرزید...خیلی سخت...

نیازی

اگر پیشینه ی قبلی را تا به حال خرج کرد ه باشد چی؟

يوسف رجبي

اي بساابليس آدم روكه هست پس به هردستي نبايدداددست