و خدا گفت

چون پیمانه کنید پیمانه را تمام کنید که این بهتر و خوش عاقبت تر است. و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن زیرا گوش و چشم و دل مسئولند و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. و در زمین با کبر راه مرو که هرگز زمین را نتوانی شکافت و در بلندی به پای کوهها نتوانی رسید.   

(آیات 35 تا 37 سوره اسرا)

/ 1 نظر / 2 بازدید
نیازی

دانا ها سکوت میکنند. با استعدادها گفتگو می کنند اما نادان ها جدل می کنند. ( ضرب المثل چینی)