من، همان ظلوما جهولا مانده ام!

 

گله ای اگر هست از نادانی من است.

دنیای تو بر عدلی است که توازنش را گاه به گاه بر هم زده ام.

گاه فراموش کرده ام من با همه خردی‌ام، جایی در این دنیا بر این توازن اثر می‌گذارم، شاید به قدر وزن بال مگسی، شاید بیش یا کم.

این طور که فکر می‌کنم، شانه‌هایم ذق می‌زنند؛ نمی‌دانم از هول بال درآوردن یا از سنگینی مسئولیت!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
شبیه خودم

چه ناشیانه به هم می زنیم این توازان زیبا را...