باب المحبة

 

«اي عزيز ولايت محبت، عادت و عبارت نيست و اهل اصول از اين آگاه نيست. منازل اين كوي و مناهل اين جوي بر تفاوت عظيم است. اين شراب را آشاميدن بايد نه شنيدن. و محبت سه است: علتي و خلقتي و حقيقتي: علتي هوا است و خلقتي قضاست و حقيقتي عطاست. آن محبت كه از علت خيزد در نفس نزول كند و نفس را پست كند، و آنچه از خلقت خيزد در دل باشد، و آنچه از حقيقت خيزد در جان قرار گيرد تا وي را از وي نيست كند و به خود هست كند.» <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا شعبانی

محبوبه بمونی

عادل

خیلی خوب بود ... برای من هم دعا کنيد تا نور حقيقت به دلم بتابه ...