شب يلدا

طولاني، بلند، شب، آخر آذر و خوردن چيزهاي قرمز، هندوانه، انار....
زمستان هم آمد با اين همه ادا و اطوار، مثل عروسها با سرورسات، پرهيجان.
گاهي هم مي چرخد اين عروس. لباس سفيدش را مي تكاند و همه را مي كشاند پاي دامنش و يا پشت پنجره ها. بعد هم زود آبستن مي شود. آبستن بهار و تابستان ثمره هايش ....
اين قصه هميشگي است. اما هيچ وقت به اين تكرار آنقدر عادت نمي كنيم كه دلمان را بزند. حتا اين تكرار را دنبال مي كنيم، منتظرش مي مانيم.
شب يلدا هميشه شب يلداست، يك شب دراز دوست داشتني.

/ 1 نظر / 2 بازدید

salam be maa ham sar bezanin