فضيلت و تقوا هم نياز به مرز و اندازه دارد و وگرنه اين فضايل به كبر و نخوت مبدل مي شوند .

جذامي ها ، معلولين و گناهكاران اگرلبشان بوسيده شود ، تبديل به مسيح مي شوند .

كرمها آنگاه كه به تو مي انديشند ، به پروانه تبديل مي شوند .

خدا ، كسي كه هرگز به اين موجود بدبخت انساني نگفته : بس است .

از كتاب «سرگشته راه حق كازانتزاكيس»

/ 0 نظر / 5 بازدید