کشتی شکستگانيم...

 

تنها بازمانده‌ي يك كشتي شكسته، به جزيره‌ي كوچك خالي از سكنهاي افتاد. او با دلي لرزان دعا كرد كه خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها افقرا به دنبال ياري رساني از نظر مي گذراند كسي نمي آمد.
سر انجام خسته واز پا افتاده موفق شد از تخته پاره ها كلبه اي بسازد تا خود را محافظت كند و دارايی‌هاي اندكش را در آن نگه دارد.اما روزي كه برايجستجوي غذا بيرون رفته بود، به هنگام برگشتن ديد كه كلبه اش در حال سوختن است ودودي از آن به آسمان می‌رود.
متاَسفانه بدترين اتفاق مممكن افتاده وهمه چيز از دست رفته بود.از شدت خشم و اندوه در جا خشكش زد. فرياد زد: «خدايا تو چطور راضي شدي با من چنين كاري بكني؟»
صبح روز بعد با بوقكشتي اي كه به ساحل نزديك مي شد از خواب پريد.كشتي آمده بود تانجاتش دهد. مرد خسته، از نجات دهندگانش پرسيد: «شما از كجا فهميديدمن اينجا هستم؟»
آنها جواب دادند:«ما متوجه علايمي كهبا دود مي دادي شديم.»

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عشق های خنده دار

این داستانتون مثل اون گونجیشکه بود که با خودا حرف نمی زد که جوفتشون هم فوق العاده ...