فيلم بی منطقی بود. طبل بزرگ زير پای چپ را می‌گويم. هنوز نمی‌فهمم چرا مردی که اينقدر خوب و خوش شخصيت است بايد خودش را بکشد!
در عالم نويسندگی وقتی شخصيتی خوب ساخته می‌شود، طوری که نويسنده با آن ارتباط برقرار می‌کند و دوستش می‌دارد، تا جايی که می‌تواند نمی‌کشدش و اگر مجبور شود، واقعا خودش هم به نوعی جان می‌دهد. احتمالا کسی که توانسته اين فرمانده يحيی به اين نازنينی را سر پوچ ترين چيز عالم به اين راحتی بکشد، قاتل قابلی است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید