سنگ را با پا زد کنار . اصلا غيظش را اين طوری خالی کرد . بی اعتنا به کاری که کرده بود راهش را کشيد رفت . صدای ناله سنگ را هم نشنيد . آنقدر که خودخواه شده بود ، غرق در غم خود .

/ 0 نظر / 3 بازدید