عباس کودک بود و شيرين زبان. حضرت علی به زبان کودکی گفت «بگو يکی.»
گفت «يکی»
گفت «بگو دوتا»
عباس نگاهش کرد و گفت «دلم نمی‌آيد با زبانی که گفته‌ام يکي، بگويم دوتا.»
چقدر قند توی دل پدر آب شد.

 

مرجع: سخنان حسين بن علی از مدينه تا کربلا، محمدصادق نجفي، دفتر انتشارات اسلامی

/ 1 نظر / 4 بازدید
ف م

اگر برای اينها مرجع را بنويسيد، حالش کامل می شود