برای مجنون نامه رسيده بود. هر روز می‌خواندش. اما يک روز می‌خنديد، يک روز می‌گريست و يک روز ساعتها به فکر فرو می‌رفت. همه می‌دانستند همان يک نامه است که مجنون را هر روز به شکلی می‌آورد. از کنجکاوی و فضولی داشتند می‌مردند. آخر آن روز سرک کشيدند روی نامه ليلی. سفيد بود!

باز هم سرزنش کردند مجنون را. آخ که چه دستاويزی داشتند. اما مجنون سکوت کرد. آنقدری که همه صداها خوابيد و گوشها آماده شنيدن شد. آنوقت گفت. گفت که نامه ليلی را با دلش می‌خواند، با چشم دلش. و هر روز نقشی از حرفها را بر آن می‌بيند و می‌خواند. گفت که سفيدی يعنی همه چيز. يعنی همه حرف.

کسی چيزی نداشت که بگويد. مجنون مثل هميشه سرفراز بود. هميشه برنده بود. اصلا کسی که ليلی را بيابد که نمی‌بازد! (يعنی مجنون ليلی را يافته بود؟)

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
soheil

حرف نداشت باريکلا.....

خودش

معناي اين همه سكوت چيست...؟

mersad

کاشکی ما هم يکی و داشتيم که واسمون نامه سفيد مي فرستاد

شکیبا

صد نامه نوشتی و جوابی ننوشتی این هم که جوابی ننویسی جوابی است