چيزهاي كوچكي در زندگي هستند، كوچك اما مهم. همين چيزهاي كوچك بايد در زندگي تامين شوند وگرنه آدم را از چيزهاي بزرگ وا مي دارند. كوچك اند اما از شئونات زندگي آدمي محسوب مي‌شوند. آدمها بايد چيزهاي كوچك را پشت سر بگذارند تا چشمشان به بزرگترها بيفتد، بينا شوند. 

همه تعلقات دنيا هم از همين جنس اند. تا تعلق نداشته باشي دل كندن معني ندارد و اگر نتواني دل بكني آنوقت راههاي بعدي جلوي پايت نمي‌آيد. همه شئونات را بايد پذيرفت و به ديده انساني به شان نگاه كرد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید