«وقايع ملکوت خدا شبيه ماجرای آن ده دختر جوانی است که نديمه های عروسی بودند. اين نديمه ها چراغهای خود را روشن کردند تا به پيشواز داماد بروند. پنج تن از اين نديمه ها که عاقل بودند در چراغهای خود روغن کافی ريختند تا ذخيره داشته باشند، اما پنج تن ديگر که نادان بودند روغن کافی نريختند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چون آمدن داماد بطول انجاميد، نديمه ها را خواب در ربود. اما در نيمه های شب از سر و صدا از خواب پريدند: داماد می آيد! برخيزيد و به پيشوازش برويد!

نديمه ها فورا برخاستند و چراغهای خود را آماده کردند. پنج دختری که روغن کافی نياورده بودند، چون چراغهاشان خاموش می شد از پنج دختر ديگر روغن خواستند. ولی ايشان جواب دادند: اگر از روغن خود به شما بدهيم برای خودمان کفايت نمی کند. بهتر است به شتاب برويد و برای خودتان روغن تهيه کنيد.

ولی وقتی آنان رفته بودند داماد از راه رسيد و کسانی که آماده بودند، با او به جشن عروسی داخل شدند و در بسته شد. کمی بعد، آن پنج دختر ديگر از راه رسيدند و از پشت در فرياد زدند: آقا در را باز کنيد! اما جواب شنيدند: برويد! ديگر خيلی دير شده است!

 

پس شما بيدار بمانيد و آماده باشيد چون نمی دانيد در چه روز و ساعتی من بازمی گردم.»

 

                                                                                                  انجيل متی / باب 25

 

/ 0 نظر / 4 بازدید