تجربه ای دیگر...

تجربه جدیدم می گوید ثبات قدم با توکل رابطه نزدیک دارد و خدایی که این همه ثابت قدمان را می ستاید دست یاریش پشت آنها خواهد بود. 

تجربه جدیدم می گوید آزاد اندیشی با آگاهی، شهامت و عزت نفس رابطه ای تنگاتنگ دارد و اگر یکی از این سه نباشد، آزاد اندیشی به کج فهمی منجر می شود.

تجربه جدیدم می گوید هرکسی در اندازه خودش تاثیرگذار است و دوست داشتن بزرگترین هدیه الهی است که اگر به دیگران هدیه دهیم بدون آنکه قصدی در آن باشد، تاثیرگذاری رخ می دهد.

تجربه جدیدم می گوید آدمها تنها هستند و هیچ کسی تنهایی کسی را پر نمی کند و این یعنی که تنهایی از جنس این جهانی نیست که با چیزهایی این جهانی پر شود.

تجربه جدیدم می گوید از تجربه نترس و خودت باش، همیشه و همه جا.

/ 0 نظر / 49 بازدید