«نیکی پیرمغان بین که چو ما بد مستان     

                                            هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود»

  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید