بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم

کز بهر جرعه‌ای محتاج اين دريم

روز نخست چون دم رندی زديم و عشق

شرط آن بود که جز ره اين شيوه نسپريم...

 

اگه برای يه سفر اين تفال بياد، چی کار می‌کنی. من هم همان کار رو می‌خوام بکنم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید