طعم ترس

شاید ده روز پیش بود که به دیدنش رفتیم. ناغافل بیماری سراغش را گرفته بود. به خودش خوب میرسید و همیشه سرحال بود از عید پا درد شدید داشت و حالا تقریبا از پا افناده بود. تشخیص دکتر تومور مغزی بود؛  خوش خیم یا بدخیم؟ باید نمونه برداری میکردند. سه هفته گذشته بود که در نوبت بودند. ده روز پیش که به عیادتش رفتیم از عمل میترسید. ترسی که همه را نگران میکرد. تناقضی شده بود؛ اصرار زیادش به زودتر دانستن بیماری و ترس از عملی که لازمه تشخیص بود.

یکشنبه بستری شد و دوشنبه شب، درست شب قبل از عمل سکته کرد! فکرش را بکنید که از ترس عمل... دردناک است. 

/ 0 نظر / 4 بازدید