- ببخشيد آقاي...

نه. نمی توانم اين كار را بكنم. يعنی نمی خواهم. چون بعد از ادای اين كلمات او هم با بزرگواری خواهد گفت: خواهش می‌كنم. حرفش رو هم نزنين.

آنوقت همه چيز فراموش می‌شود و من شايد به چشم او عزيز هم بشوم! اما من با خودخواهی او را از خود رنجانده‌ام و بايد تنبيه شوم. پس می‌گذارم اين عداب آنقدر در من بماند كه خودخواهيم را بسوزاند.

به هرحال ببخشيد آقاي...

/ 0 نظر / 4 بازدید