امیرالمومنین خواست مردم را قبول کرد و آنها با او بیعت کردند. آنگاه کارگزاران خود را به شهرها اعزام کرد. طلحه و زبیر وقتی حکم خود را از دست او گرفتند، گفتند «از این صله رحم جزای خیر بینی.»

علی برآشفت و گفت «زمامداری مسلمین با صله رحم چه کار دارد؟»

و حکم را از آن دو پس گرفت.


مرجع: تاریخ یعقوبی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید