يکی بود يکی نبود. زير گنبد کبود مردی بود که با يک اشاره، جمعی را همراه خود کرد. آن روزها کسی نمی‌پرسيد چرا می‌رود و چرا بايد برود. جواب سئوال بديهی بود.
امروز بچه‌های آن دوره بزرگ شده اند و از آنهايی که دنبال آن مرد رفتند می‌پرسند: چرا؟ و جوابها خيلی قانعشان نمی‌کند. توی چشم خيلی از آنها ايمانی شهودی می‌بينند که به زبان نمی‌آيد اما اين بچه‌ها با شهود کاری ندارند. منطق و عقلانيت می‌خواهند؛ دلايل واضح عقلانی.
وقتی سراغ آن مرد هم می‌روند خيلی چيزها مبهم است. فقط می‌بينند انگار کسی ظهور کرد! نه ابتدای راه پيداست و نه روش ادامه و نه حتا آدمهايی که راه را برای او هموار کردند.

شناخت آدمها و جريانها را شايد بتوان از آخر شروع کرد اما اگر حلقه هايی که کسی را به اين انتهای شدن رساند مفقود بماند، ظلم بزرگی در حق همه آدمها شده (چه روندگان و چه جستجوگران). شناخت طی طريق مهمتر از انتهای راه است، هرچند نمی‌شود آخر را نديد گرفت. همه ما اين چيزها را می‌دانيم اما من هنوز نمی دانم چرا اينقدر پنهان کاری در ما پررنگ است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید