بترس از خطر گمراهی ...

تو هم مقصر نبودی. اشکال از اینجا بود که خیلی چیزها می‌دانستی اما دانسته هایت عمقی نداشت. مثل من، مثل خیلی‌های دیگر. و این آفتی است که گریبانگیر بسیاری از ما شده است. نوک می‌زنیم و گمان می‌کنیم دانسته‌ایم. جسارت پیدا می‌کنیم که قضاوت کنیم و نظریه بدهیم با همان شناخت نیم بندمان.

بیا قول بدهیم به هم، قول بدهیم به خودمان که صبرمان را در آموختن زیاد کنیم و اگر مردش نیستیم، خودمان را و علم را زخمی نکنیم. بیا قول بدهیم به هم که به جای تظاهر به دانستن، ادب راه را بیاموزیم.

عالم نیم بند کم از عالم بی عمل ندارد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهری

آموزنده و تکان دهنده ! بود. [گل][گل][گل]