«دین دری است و هنر پنجره»

مگر می شود خانه، در و پنجره نداشته باشد. به خصوص در زمانی که به راحتی اربابان تو را از در می رانند و ناگزیری گاهی از پنجره وارد شوی....

 

/ 1 نظر / 4 بازدید