دانش را جستن

روزهای خوش دانشجویی... دوستان بی ریا و قصه های زندگی

این اما فقط در دوره کارشناسی پررنگ است. سراغ تکمله اش که بروی، وارد دنیای دیگری می شوی، دنیایی که شاید به خاطر مواجهه با واقعیت زندگی و ورود به محیط کار، کمی رنگ دنیا می گیرد. 

اما لحظه های کلاس و آموختن و اندیشیدن همیشه لحظات ناب و دوست داشتنی هستند. دوره های ارشد و دکتری اگر گاهی دوستی کمتری دارد، اما عمق علمی بیشتری دارد و شیرینی متفاوتی. 

هر چیز به جای خویش نیکوست...

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین

روزتان مبارک خانم دکتر