ادعونی ....

دوست دارم برای همه دعا کنم و کسی از یادم نرود. دوست دارم دل همه عزیزانم شاد باشد اگر به داشتن اراده ای ست که سنگینی راه راهموار کند، اگر به داشتن دوستی ست که شنوای درددل باشد، اگر به داشتن همسری ست که همراه باشد، اگر به داشتن فرزندی ست که نورچشم باشد، اگر به داشتن پولی ست که آرزوهایش را برآورد، اگر به داشتن مدرکی ست که وجهه آورد یا راهی بگشاید، .... نمیدانم. دوست دارم دعا کنم شاید غمها کمتر شوند و مرا مجالی شود که فاصله ام از تو کم شود. چرا که هر لبخند معبری ست به سوی عرش تو...

/ 0 نظر / 5 بازدید