گفت « وقتی نيستی بيشتر از وقتی هستی می ارزی.» منظورش را نفهميدم . تا اينکه رفت .
آنوقت فهمیدم چقدر مرا ستوده است .

/ 0 نظر / 3 بازدید