خوشا چشمي كه اندر وادي عرفان

رخ آن يوسف مصري ببيند

خوشا دستي كه در قربانگه

اسماعيل

در ماواي خواهشها

به خون خود آغشته گرداند

و خوشتر قلب مجنوني كه در بيت الحزن

در كنج بي خويشي

و دور از هر خراباتي

چنين بيند

چنين گردد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید