«اندر طلب یار همی بشتابم

عمرم به کران رسید و من در خوابم

گیرم که وصال دوست درخواهم یافت   

این عمر گذشته را کجا در یابم؟»

/ 1 نظر / 4 بازدید
نيازی

امربه صبر ميكند اين شب دير پا مرا مژده وصل مي دهد صبح فرح فزا مرا عطر بنفشه آورد باد سحر زكوي تو بوي بهشت دارد آن طره مشك سا مرا آب حياط من بود شهد حضور ناب تو حكم ممات دارد اين غيبت جان گزامرا ۲۱/۱۰/۸۶