ده نکته برای پرورش خلاقيت

 

یک-به موزیک باخگوش دهید. اگر از سردرد رنج می برید و یادر نیمه های شب دچار توهم می شوید، به پزشک مراجعه نمایید.

دو- از تکنیکیورش فکری  (Brainstorm)استفاده کنید.این تکنیک علاوه بر اینکه مخزنی از ایده هابرای شما ایجاد می کند، به کمک آن می توانید در امور خود تصمیمهای بهتریبگیرید.

سه- همیشه با خود یک دفترچه و مداد یا خودکار به همراهداشته باشید. هنگامی که ایده ای تازه به ذهن شما می رسد، آن را یادداشتنمایید. هنگامی که ایده های یادداشت شده خود را بازخوانی می کنید، ممکن است 90 درصدآنها بیهوده جلوه کنند اما نگران نباشید این طبیعی است، 10 درصد از بقیه ایده هاییادداشت شده بسیار ارزشمند خواهند بود.

چهار- هنگامی که فکر نویی به ذهنشما می رسد، یک فرهنگ لغت را باز کنید و بطور تصادفی واژه ای را انتخاب نمایید وآنگاه سعی نماییداین فکرنو و آن واژه را با یکدیگر ترکیب نمایید و این روش سببخواهد شد به نکات جالبی دست یابید. یک مفهوم شناخته شده ساده وجود دارد کههنگامی که ذهن شما در شرایط آزاد بسر می برد، قادر به خلاقیت نیست و هنگامی که ذهنشما با محدودیت هایی روبرو می شود، شروع به تفکر خواهد کرد و این روش سبب می شود ذهنشما در یک محدودیت قرار گرفته و تفکر نماید.

پنج - مشکلی را که با آن روبروهستید، با دقت تعریف کنید و یا آن را بر روی یک کاغذ یا دفترچه الکترونیکی یادر رایانه با جزئیات شرح دهید. از این طریق شما به نکات تازه و خوبی در خصوص مشکلخود دست می یابید.

شش- اگر نمی توانید تفکر کنید، بهتر است پیاده رویکنید. یک تغییر آب و هوا برای شما خوب بوده و به آرامی کمک می کند تا سلولهای مغزیشما به تحرک واداشته شوند.

هفت- تلویزیون نگاه نکنید، زیرا ذهن شما توسطبرنامه های تلویزیون اشغال می شود و دیگر قادر نیستید خلاقانه فکر کنید. گویی بادیدن تلویزیون مغز شما از گوش ها و چشم های شما نشت کرده و خارج می شود!

هشت- از مصرف دارو بپرهیزید، بعضی از افراد برای تقویت خلاقیت خود ازداروهای خاص استفاده می کنند. در حالیکه از نگاه دیگران این افراد تنها نظیرافرادی هستند که وابستگی دارویی دارند.

نه- تا می توانید درباره هر چیزیمطالعه کنید. مغز شما با مطالعه کتاب ورزش می کند. علاوه بر اینکه سبب الهام در ذهنشما می شود، بلکه آن را انباشته از اطلاعات می کند که این خود سبب خواهد شدسلولهای مغزی شما با یکدیگر راحت تر ارتباط برقرار کرده و زمینه برای خلق ایده هاینو پدید آید.

ده- مغز شما نیز همانند بدن شما نیازمند ورزش کردن است تا بهخوبی فعالیت کند. در صورتی که مغز ورزش نکند، به مرور سست و بی فایده می شود. شمااز طریق مطالعه و بحث با افراد باهوش می توانید سلولهای مغزی خود راوادار به ورزش کنید. گفتگو با دیگران در رابطه با کارگردانان فیلم ها و سیاست ونظیر اینها برای ذهن شما خوب است و این بهتر از پرخاش کردن بر سر دیگران است.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

«ده گام به سوی تقویت خلاقیت»، جفری بامگارتنر

  

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا شعبانی

سلام عزيز رمضون تو هم مبارک اون آقا گفته اگه خودم صلاح می دونم بهت سلام برسونم. به نظرت به صلاحه؟ دلم برات تنگ شده خداحافظ