داغ مهر تو ...

کنج دیوار می ایستادم. بچه های محل،  همه بودند. تکیه می زدیم به دیوار کاهگلی خانه ات، ته کوچه بن بست. و منتظر می شدیم؛ منتظر آنکه خورشید خودش را برساند بالای کنگره  ی همان برجی که محل نظاره ات بود؛  انگار شهر زیر پایت باشد.

خورشید که بر بالای کنگره برج منزل می گرفت،   ذره بین هایمان را از جیبمان در می آوردیم. دستهایمان را جلو می‌آوردیم و نرمه ی  کف دست را می‌گرفتیم زیر ذره بین.می خواستیم ثابت کنیم چقدر مردیم!  خورشید به آن شیشه مرموز، چشم می دوخت و  سپیدی پوستمان را نوازش می‌کرد.

اما پوست بعضی ها، خیلی ظریف بود انگار. تاب این نوازش را نداشت. هر چه غرور خرج می کردند، باز  نمی شد که تاب بیاورند. به فریادی میدان را خالی می کردند و به چهار پا از کوچه فرار .

دلم غنج می رفت از این لحظه تنهایی که در منظر نظرت  نقش می بستم. خورشید می تابید، من می ماندم و نرمه ای که چشم خورشید بر آن حک شده بود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید