«تو ننگ عربی، سیدحسن

نام تو راباید

از فهرست اعراب شایسته خطبزنیم

تو

بجای آنکه در ایوان ویلایساحلی ات

لمبدهی

و چرت تابستانی اترا

با دود قلیان مفرحکنی

تفنگ دستمی‏گیری

و از پشت تریبونالمنار

بانعره‌ها‌یت

چرت ما را پارهمی‏کنی

 

تو هیچ شباهتی به اعراب بزرگنداری، سید حسن!

نهشکمت

آن اندازهاست

که از پشت دشداشه‌ها‌یسفید

وقار عربی ات را نمایانکند

نه چفیه و عقالداری

تازه عمامه سیاه سرتمی‏گذاری

که ما را به یاد خمینیمی‏اندازد

که یکبار چرت مان را پارهکرده بود

 

تو ننگ عربی، سید حسن!

بجای آنکه در حرمسرایتبگردی

و رقص عربی ممالیک گرجی واوکراینی ات را تماشا کنی

تا فردا دربهشت

برای مغازله با حوریان آمادهباشی

درمخفیگاهت

که نمی‏دانیمکجاست

می نشینی و نهج البلاغهمی‏خوانی

 

تو کافر شده ای، سیدحسن!

و بر ماست که تو را بهیهودیان اهل کتاب بسپاریم...

 

فقط به رسم مردان بزرگعرب

صادق باش وبگو

برد موشک‌ها‌یت

به ریاض کهنمی‏رسد؟»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید