بازگشت به زندگی....

محدودیت که می رود، روح مثل کودکی رها می شود و نمی داند کدام بازی را بیاغازد. اما هر بازی که باشد، نشاط آور است، به شرط آزادی!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیازی

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است...چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است. موفق باشید