خوشا چشمی که اندر وادی عرفان
رخ آن يوسف مصری ببيند

خوشا دستی که در قربانگه
اسماعيل
در ماوای خواهش ها
به خون آغشته گرداند

و خوشتر قلب مجنونی
که در بيت الحزن
در کنج بی خويشی
و دور از هر خراباتی
چنين بيند
چنين گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید