به نظر سهروردي ، هر نفس پيش از فرود آمدن به خطه بدن ، نفس يا هسته مركزي آن كه غير مادي و ملكوتي است به دو نيمه تقسيم مي شود كه يكي در آسمان مي ماند و ديگري به زندان يا قلعه بدن فرود مي آيد . به همين جهت است كه نفس بشري پيوسته در اين جهان افسرده و غمگين است . در جستجوي نيمه ديگر آسماني خويش است و آنگاه به سعادت مي رسد و خوشحال مي شود كه با نيمه ملكوتي خود متحد شود و به منزلگاه خود برود .

از كتاب سه حكيم مسلمان سيد حسين نصر

/ 0 نظر / 3 بازدید