هرچند که بلبلان گزینند
مرغان دگر خموش نه شینند

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خودگیر که خرمنی ندارد
نه از دامن فقر دانه چینند

 

از حلقه برون نه ایم ما نیز

هرچند که آن شهان نگینند

 

گر ولوله مرا نخواهند

از بهر چه کارم آفرینند؟

 

شیرین و ترش، مراد شاهست

دو دیگ نهاده بهر اینند

 

بایست بود ترش به مطبخ

چون مخموران بدان رهینند

 

هر حالت ما غذای قومست

زین اغذیه غیبیان سمینند

 

مرغان ضمیر از آسمانند

روزی دو سه بسته زمینند

 

زانشان به فلک گسیل کردند

هرچند ستارگان دینند

 

تا قدر وصال حق بدانند

تا درد فراق حق ببینند

 

بر خاک قراضه گر ببینند

آنرا نهلند و بر بگیرند

 

شمس تبریز کم سخن بود

شاهان همه صابر و امینند

 

 

 

* پیشنهاد می کنم کتاب میعاد در سپیده دم رومن گاری را حتما بخوانید و اگر به جایی رسیدید که کمی ناراحت یا اذیتتان کرد، کتاب را زمین نگذارید. تا ته بخوانید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید