دو کلمه حرف حساب

1

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم.

سه چیز را پاک نگهدار: لباس، جسم، خیال.

سه چیز را به کار بگیر: عقل، همت، صبر.

از سه چیز دوری کن: افسوس، فریاد، نفرین کردن.

سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان، چشم.

سه چیز را هیچگاه فراموش نکن: خدا، مرگ، دوست خوب

 2

وقتی عصبانی هستید هیچگاه جواب ندهید.

وقتی خوشحال هستید هیچگاه قول ندهید.

وقتی ناراحت هستید هیچگاه تصمیم نگیرید.

 

/ 3 نظر / 45 بازدید
مهدی

خیلی مشخصه که حدیث امیرالمومنین نیست!

مهدی

همون اولی هم حدیث نیست

مهدی

سپاس از توجه به نظرات