یکی به نعل و یکی به میخ! خدا نصیب نکند...

 

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

در پس پرده ما سرّیست که خدا میداند سعی کن چراغ اتاقت زرد باشه تا سفید