عاشق شده. رنگ چشماش هم برگشته. از خواب و خوراک هم افتاده. اما همه‌ش کلنجار می‌ره : اين نفسمه يا حقيقته.

من که می‌گم حقيقته. از رنگ و روش پيداست. ذکرهاش هم زياد شده. به خدا نزديک شده. گاهی انگار که می‌خواد قالب تهی کنه. خوشگل شده، رنگ عشق.

/ 1 نظر / 4 بازدید
azade

خوش به حالش. من ديگه خيلی وقته اين رنگی نيستم...