...

یکشنبه بعدازظهر؛ مترو

 

خانم اولی به دومی «فردا تعطیله. می‌شه تا ظهر خوابید.»

دومی نیشش تا بناگوش باز می‌شود که «آخ جون.»

کمی آنطرف‌تر مادری با پسرش ایستاده. پسر دبستانی است، شاید اول یا دوم. مادر دستی به سر پسرش می‌کشد «فردا تعطیلی. می‌تونی امشب تا هروقت که دوست داشتی بیدار بمونی.»

چشم پسر برقی می‌زند که «آخ جون، بیشتر می‌تونم بازی کنم. فردا هم صبح زود بیدار می‌شم و ....»

من همیشه ایمان دارم به اینکه بچه‌ها عاقلترند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نيازی

ایمان دارم به اینکه بچه‌ها عاقلترند. والبته راستگو تر هم هستند لابد چون هنوز ملاحظه كاري بلد نشده اند.