دستانم را می کارم... سبز خواهم شد...

از وقتی از لندن برگشته ای، دوبار هم را دیده ایم و شاید 2 بار تلفنی حسابی گپ زده ایم. فکر که می کنم می بینم در مدت مشابه قبل از رفتنت، این قدر باهم حرف نزده بودیم! حرفهای روی دل مانده مان بیشتر شده یا تجربه ها یا نمی دانم چه. مهم نیست. مهم این است که بعد از مدتها، باز کسی هست که در گوشم می گوید «باید کاری کرد» و این زنده ام می کند. می بینم که تنها نیستم و این خوشایند است و لازمه حرکتی سریعتر. هرچند گاهی خیره می مانیم و شاید اولین راه را گفتن و نوشتن و یارگیری می یابیم. اما همیشه راه از جایی آغاز می شود و لزوماً به جایی ختم نمی شود. مهم رفتن در راهی است که ما را از این همه خمودی، سیاست زدگی و ترس از آینده مبهم دور کند. شاید من و تو بتوانیم دنیای کوچکمان را کمی از این نقطه جابجا کنیم...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید