انسانیات!

 

درباره علم دینی این روزها زیاد می شنویم. من هم به این قصه علاقمندم. چند وقتی است که مطالعاتی در این حوزه را شروع کرده ام. موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم به تازگی دوره ای گذاشته با عنوان فلسفه علوم انسانی. استاد پارسانیا، خسروپناه و ملکیان قرار است چیزهایی بگویند. امروز جلسه دوم بود. امیدوارم بیش از آنچه تاکنون شنیده ایم یا خوانده ایم، دستگیرمان شود.

قسمت دردناک اینجاست که به نظر می رسد همچنان مباحث در کشمکش علم و دین گیر کرده است. بسیار مشتاقم احساس کنم یک گام به سمت مفهوم علم دینی- و خودش بماند فعلاً- نزدیکتر شده ام که به نظر می رسد فارغ از رابطه علم و دین چیزهایی دیگر را هم باید در برگیرد. همه کتابها یک چیز نوشته اند و همه علما یک چیز را به زبانهای مختلف یا دسته بندیهای دیگر می گویند.

به هرحال اندر خم یک کوچه بودن هم چیزی است که گویا در فرهنگ ما به خاطر نوستالوژی هایی، به عمد گاهی تکرار می‌شود! این بار اما امیدم به این است که بشود سرکی به آن سوی کشید و چیزکی دانست.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسیبه

اسم دوره را که شنیدم، بی اختیار حسودیم شد...گفتم کاش منم بودم و میرفتم...ولی راست گفتید، متاسفانه اشکال کار همین است که همه فقط تبیین موضوع میکنند و متاسفانه تر اینکه در این ده سال اخیر که من در جلساتی از این دست شرکت کرده ام، بیش از این دستگیرت نمی شود...فقط اتفاقی که افتاده اینست که انگار در سالهای اخیرتر، این زمزمه بیشتر و بلند تر دارد بگوش میرسد...نمی دانم، شاید خود همین همه گیر شدن مساله حامل خبرهای خوبی باشد...امیدوارم...بهر حال رفتید جای منم خیلی خالی کنید...تکراری هم باشد باز هم به شنیدن و درگیر کردن دوباره ذهن آدمی، می ارزد...