همه آدمهايي كه توي زندگي، سر راهت قرار مي گيرند روزي ِ تو اند. اگر زرنگ باشي، خوب نگاهشان كني و قدرشان را بشناسي، از بودن با آنها لذت مي بري. همه لحظاتي كه در كنارشان بوده اي مي شود زندگي. كسي كه پايش را مي گذارد در زندگيت عزيز است مثل خود زندگي. آدمي كه زندگي مي كند گذشته و حال و آينده اش يكي است. چون همه را حال كرده.

/ 0 نظر / 2 بازدید