پروانه روي گلها تخم مي گذارد . اول بچه ها يش كرم اند . كم كم رشد مي كنند . بعد پيله مي بندند . از پيله كه بيرون مي آيند مي شوند پروانه اي ديگر و پر مي كشند به آسمان. هر وقت هم منزلي بخواهند ، مي نشينند روي گلها .
بعضي مگس ها هم هستند كه روي مدفوع تخم مي ريزند . اين بچه مگسها هم همان سير بچه پروانه ها را دارند . آنها هم آخر پرواز مي كنند . براي رفع خستگي اما مي نشينند روي كثافات .

/ 0 نظر / 4 بازدید