معامله


كسلر پيانيست بزرگي بود. روزي در حين اجراي قطعه اي، يكي از تماشاچيان چنان از خود بيخود شد كه از جا بلند شد و فرياد زد: حاضرم همه چيزهايي كه دوستشان دارم بدهم و بتوانم چنين شاهكاري خلق كنم.

كسلر خنديد و گفت: دقيقا من هم همين كار را كرده ام.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید